Nhân sự

 

Đội ngũ cán bộ chuyên viên của phòng gồm 03 người, trong đó có 01 Tiến Sỹ, 02 Thạc Sỹ. 

TRƯỞNG PHÒNG

TS. Trịnh Quang Khải

Liên hệ:

Phòng 310/A1, UTC

Tel: +84-(0)24-32444439

Mob.: +84-(0) 986913179

Email: khaitq@utc.edu.vn

   

CHUYÊN VIÊN

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

Liên hệ:

Phòng 310/A1, UTC

Tel: +84-(0)24-32444439

Email: ngocanh@utc.edu.vn

   

CHUYÊN VIÊN

ThS. Nguyễn Phương Ngân

Liên hệ:

Phòng 310/A1, UTC

Tel: +84-(0)24-32444439

Email: phuongngan.nguyen@utc.edu.vn