Chức năng

Phòng Nghiên cứu phát triển là đơn vị trực thuộc Trường ĐH GTVT có những chức năng sau:

  • Tham mưu, đề xuất cho Lãnh đạo trường chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn của nhà trường;
  • Nghiên cứu, tham mưu cho Lãnh đạo trường chú trọng bảng xếp hạng phù hợp và đề xuất các kế hoạch tiếp cận chủ động với các tiêu chí của bảng xếp hạng;
  • Tìm kiếm các cơ hội phát triển nhà trường.

The Department of Development Studies is a unit under the UTC’s jurisdiction and assigned to:

  • Provide the Management Board with counselling and proposals on the development strategy, the long term and medium term plans;
  • Carry out research on and draw the Management Board’s attention to the most suitable ranking tables, then put forward schemes to proactively approach the ranking criteria;
  • Seek opportunities for the University’s development.